Neocyclin oblete

Description

Neocyclin oblete

Sastav: 1 obleta sadrži Hlortetraciklin hidrohlorid 1000 mg.

Indikacije: Prevencija i lečenje infekcija genitalnog trakta (teški porođaji, embriotomija, povrede porođajnog kanala, zaostajanje posteljice, endometritis i puerperalne infekcije) kod krmača, krava, ovaca i koza.

Kontraindikacije: Lek se ne daje jedinkama preosetljivim na tetracikline. Kod pojave reakcije preosetljivosti, terapiju odmah prekinuti, a životinjama aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide. Lek ne treba davati životinjama koje boluju od puerperalne hipokalcemije.

Neželjena dejstva: Hlortetraciklin ima nešto jače iritaciono dejstvo na tkiva pri lokalnoj aplikaciji nego ostali tetraciklini.

Ciljne vrste životinja: Goveda, ovce, koze i svinje.

Doziranje i način primene: Preparat se primenjuje intrauterino, jednokratno u dozi koja (u zavisnosti od težine infekcije) iznosi 1-2 oblete.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme, zbog sve većeg razvoja rezistencije na tetracikline. Pri aplikaciji leka koristiti rukavice.

Karenca: Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi 5 dana, a mleko 4 dana od poslednje primene leka.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Hlortetraciklin je inkompatibilan sa preparatima gvožđa, kalcijuma i magnezijuma jer sa njima gradi nerastvorljive helate.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Kako se lek koristi intrauterino nije indikovan za upotrebu u toku graviditeta.Posle intrauterine aplikacije 1g hlortetraciklina kravama u laktaciji njegove rezidue se mogu naći u mleku dobijenom u toku narednih 6 muža.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Pri aplikaciji leka koristiti rukavice. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25oC,  van domašaja  dece. 

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja: iskoristiti odmah.

ATCvet kod: QG51AA02

Pakovanje: Plastična kutija sa 100 tableta u pojedinačnom blister pakovanju.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

Proizvođač: “FM Pharm”, Subotica, 024/548-130

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neocyclin oblete”